Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website vindt plaats door de exploitant van de website. Diens contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons die meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen bij het bezoeken van de website. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​foutloze weergave van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht op kosteloze inzage in informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om wijziging, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u op elk moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Bovendien hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder „Recht op beperking van verwerking“.

Analyse-tools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag vindt meestal anoniem plaats; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We informeren u in deze privacyverklaring over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Privacybescherming

De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook legt de privacyverklaring uit voor welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

SSW Stahl-Service Westhoff GmbH
Zum Sauerland 15
59469 Ense, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2938 98756-0
E-mail: info@ssw-westhoff.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen van verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijke).

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Keyed GmbH
Nils Möllers

E-mail: info@keyed.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een al verleende toestemming intrekken. Een informele mededeling hierover per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden gegevensverwerking blijft onverlet door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen verzameling van gegevens in bijzondere gevallen alsmede tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 onder e of f AVG, heeft u te allen tijde het recht, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. De betreffende rechtsgrondslag, waarop een verwerking berust, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die tegen uw belangen, rechten en vrijheden opwegen of de verwerking vereist is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke reclamedoeleinden. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij schendingen van de AVG heeft de betrokken persoon recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar deze diens gebruikelijke verblijfplaats of werkplek heeft of waar de vermeende schending plaatsvindt. Het recht van bezwaar laat overige bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen onverlet.

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover technisch mogelijk.

Inzage, blokkering, verwijdering en correctie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd het recht op kosteloze inzage in informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en eventueel het recht om deze gegevens te laten wijzigen, blokkeren of verwijderen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hierover kunt u op elk moment via het in het impressum aangegeven adres contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij normaal gesproken tijd nodig om dit te toetsen. U heeft gedurende de toetsing het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, kunt u in plaats van verwijdering de beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, heeft u het recht om in plaats van verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Wanneer u een bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG heeft ingediend, dient een afweging plaats te vinden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat welke belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van een gewichtig openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde 'session-cookies'. Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen tot u ze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze slechts in individuele gevallen toestaan, ontvangst van cookies voor specifieke gevallen of algemeen uitsluiten en automatische verwijdering van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden belemmerd.

Cookies die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (zoals de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op grond van artikel 6, lid 1 onder f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en optimale beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Server-log-files

De aanbieder van de pagina's doet aan automatische verzameling en opslag van informatie in zogenaamde server-log-files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • het gebruikte besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de inkomende computer
  • tijd van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De verzameling van deze gegevens vindt plaats op de grondslag van art. 6 lid 1 onder f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch correcte weergave en de optimalisering van diens website – daarvoor moeten de Server-Log-Files worden verzameld.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier iets verzoekt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarin door u verstrekte contactgegevens bij ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is dus uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 lid 1 onder a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Een informele mededeling hierover per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de tot dan toe plaatsgevonden gegevensverwerkingsprocedures blijft onverlet door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag is vervallen (bijvoorbeeld na voltooide afhandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit resulterende persoonsgegevens (naam, aanvraag) voor de afhandeling van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op de grondslag van art. 6 lid 1 onder b AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de nakoming van een overeenkomst of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art. 6 lid 1 onder a AVG) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 onder f AVG), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve afhandeling van uw aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u via contactaanvragen aan ons verzendt, blijven bij ons totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag is vervallen (bijvoorbeeld na voltooide afhandeling van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door deze cookies verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-tool vindt plaats op de grondslag van artikel 6 lid 1 onder f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag, teneinde het aanbod op zijn website en zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ingekort voor het doorsturen naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te maken en om aan de exploitant van de website andere diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en van het internet te kunnen aanbieden. Het IP-adres dat via Google Analytics door uw browser wordt toegestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser plugin

U kunt de opslag van cookies door een bepaalde instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien het verzamelen van de gegevens die via de cookie worden verkregen en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking in onze opdracht

Wij hebben een overeenkomst tot verwerking gesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Bewaartermijn

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en gebeurtenis-niveau, die zijn gekoppeld aan cookies, gebruiksherkenning (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, advertentie-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd respectievelijk verwijderd. Details hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

5. Plugins en tools

Google Web Fonts

Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde web fonts, die beschikbaar worden gesteld door Google. De Google fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Daarbij vind geen verbinding met de servers van Google plaats.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als u de functies van Google Maps wilt gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 onder f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.